Tag: josukexterunosuke

[JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy

Trong những con thuyền của Jojo mà hiện tại tôi có viết được hàng thì có lẽ đây là con thuyền nhỏ nhất (tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi còn chèo nhiều con thuyền nhỏ hơn thế này). Lý do tại sao tôi … Continue reading [JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy